உற்சாகம்

தோடர் பழங்குடியின கிராமத்தில் தோடர் இன மக்களுடன் நடனமாடிய முதல்வர் ஸ்டாலின்
உரையாடல்
தோடர் பழங்குடியின கிராமத்தில் பள்ளிச் சிறுமிகளுடன் உரையாடிய முதல்வர் ஸ்டாலின்